Pasākumi

Publikācijas

2010. gada publikācijas

Anonīmi recenzētu un starptautiski pieejamās datu bāzēs iekļautajos zinātniskajos izdevumos atrodamās zinātniskās publikācijas

 1. Ivanovs, A. “Historiography of Latgale within the Context of Political and Ethnic History of the Region”. In: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai / Šiaulių Universitetas, Humanitarinis Fakultetas. T. 9 (2009): Alternation of Cultural Memory and Local History. Šiauliai, 2009. Pp. 72–86. ISSN 1822-7309. (Acta Humanitarica Universitatis Saulensis is included in the international databases MLA International Bibliography and Index Copernicus). 1,2 autorloksnes.
 2. Сомс, Х. „Альбом „Терра Мариана” – подарок Папе Римскому Льву XIII (1888): литовские эпизоды.” In: Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai / Šiaulių Universitetas, Humanitarinis Fakultetas. T. 9 (2009): Alternation of Cultural Memory and Local History. Šiauliai, 2009. Pp. 72–86. ISSN 1822-7309. (Acta Humanitarica Universitatis Saulensis is included in the international databases MLA International Bibliography and Index Copernicus).

LZP atzītos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti

1.       Иванов А. С., Варфоломеев А. Г. „Идеи И. Д. Ковальченко об информационной ценности и неисчерпаемости источника в современном компьютерном источниковедении”. В кн.: Идеи академика И. Д. Ковальченко в XXI веке. Материалы IV научных чтений памяти академика И. Д. Ковальченко. Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова. 10 декабря 2008 г. / МГУ им. М. В. Ломоносова; Отделение историко-филологических наук Российской академии наук. Москва: Изд-во Московского университета, 2009. С. 154-164. ISBN 978-5-211-05725-8. 0,75 autorloksnes.(atskaitē par 2009. gadu publikācija netika iekļauta, jo faktiski nāca klajā 2010. gadā)

2.     Иванов А.С. “Актовые источники об отношениях смоленского княжества с Готландом в первой половине XIII в.: К вопросу о соотношении редакций договора 1229 г.” В кн.: Балтия в контексте Северного пространства. От Средневековья до 40-х годов XX века / Институт всеобщей истории Российской академии наук; отв. ред. Е.Л. Назарова. Москва: Институт всеобщей истории РАН, 2009. С. 55-83. ISBN 978-5-94067-292-0. 1,5 autorloksnes. (atskaitē par 2009. gadu publikācija netika iekļauta, jo faktiski nāca klajā 2010. gadā)

3.     Варфоломеев А., Иванов А. „Модели для адекватной репрезентации неполной и/или противоречивой исторической информации в исторической семантической сети: К постановке проблемы”. В кн.: Vēsture: Avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes XIX starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XIII = Proceedings of the 19th International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History XIII / Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. 210.–216. lpp. ISBN 978-9984-14-473-3. 0,3 autorloksnes.

4.     Ivanov, A. “Historiography as Framing and Support Factor of Ethnic Identity: The Case of Historiography of Latgale.” Ethnicity. Politics of Recognition. 2010. No. 1(2): 4–28. ISSN 1691-5844. 1,6 autorloksnes.

5.     Ivanovs, A. „Historiografie des Holocaust in Lettland.“ In: Stefan Karner, Philipp Lesiak, Heinrihs Strods, Hg. Österreichische Juden in Lettland: Flucht – Asyl – Internierung. Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag, 2010. S. 199–221. (Veröffentlichungen des Ludwig Boltzmann-Instituts fürKriegsfolgen-Forschung, Graz – Wien – Klagenfurt; Herausgegeben von Stefan Karner. Band 16). ISBN 978-3-7065-4871-7. 1,5 autorloksnes. (Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; http://dnb.ddb.de).

6.     Иванов А. С. “Источниковедческие и археографические аспекты реконструкции исторических комплексов источников (отдел «Moscowitica – Ruthenica» в бывшем архиве Рижского магистрата)”. В кн.: Сословия, институты и государственная власть в России. (Средние века и раннее Новое время): Сборник статей памяти академика Л. В. Черепнина / Институт всеобщей истории Российской академии наук; отв. ред. акад. В. Л. Янин, В. Д. Назаров. Москва: Языки славянских культур, 2010. (Studia philologica). С. 97-105. 0,7 autorloksnes. ISSN 1726-135X, ISBN 978-5-9551-0417-1.

7.     Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. „Семантические публикации комплексов исторических источников”. В кн.: Информационные технологии и письменное наследие. El’Manuscript-10: Материалы международной научной конференции (Уфа, 28 – 31 октября 2010 г.)/ отв. ред. В. А. Баранов. Уфа; Ижевск: Вагант, 2010. С. 42-46. ISBN 978-5-66678-639-8. 0,26 autorloksnes.

8.     Ivanovs, A. „Komentārs [B. Dubina referātam „Kolektīvās kara atmiņas un nacionālā identitāte mūsdienu Krievijā”]”. Grām.: Okupācija, kolaborācija, pretošanās: Vēsture un vēstures uztvere: Starptautiskās konferences materiāli, 2009. gada 27. – 28. oktobrī Rīgā (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 26. sējums) / Latvijas Vēsturnieku komisija, Latvijas Okupācijas muzejs, Latvijas Valsts arhīvs, Gētes institūts Rīgā; atb. red. I. Feldmanis. Rīga: Latvijas Okupācijas muzeja biedrība (OMB), 2010. 59. – 65. lpp. ISBN 978-9984-9931-9-5. 0,5 autorloksnes.

9.     Ivanovs, A. „Dokumenti par Rīgas, Gotlandes un Hanzas attiecībām ar Lielo Novgorodu Latvijas Valsts vēstures arhīvā (12. – 16. gs.)”. Latvijas Arhīvi. 2010. Nr. 2: 183–209. ISSN 1407-2270. 1,5 autorloksnes. (pašlaik autora rīcībā vēl nav šī izdevuma).

10. Papsujevičs, O. „Development of the Building Ceramics Production in Latgale Region during the Years of the Republic of Latvia (1918-1940)”. Reģionālais ziņojums. 2010. Nr. 5(2009): 123-138. ISBN 978-9984-14-478-8. 1,4 autorloksnes.

11. Papsujevičs, O. „Būvkeramikas attīstība un izstrādājumu pielietošana Latgalē 18. un 19. gadsimtā: industriālais un kultūrvēsturiskais mantojums”. Grām.: Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIX zinātniskie lasījumi. Vēsture XIII. Vēsture: Avoti un cilvēki. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. 129.-141. lpp. 0,65 autorloksnes.

12. Papsujevičs, O. „Ķieģeļrūpniecības attīstība Latgales reģionā Latvijas Republikas laikā (1918-1940)”. Grām.: Daugavpils Universitātes 51. starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 1. sēj. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2010. 262.-265. lpp. ISBN 978-9984-14-480-1. 0,28 autorloksnes.

Citos zinātniskajos izdevumos publicētie raksti

 1. Pumpuriņš, T. „Ievērojamais portretu kolekcionārs Aleksandrs Ivanovičs Hasings: Dzimtas vēstures līnijas. (Krievu val.)”. Grām.: Starptautiskā semināra „Mākslinieka autoprtrets un portrets. 18.-21.gs.” (Sanktpēterburga, 2009. g. 23.-25. novembris) materiālu krājums. Sankt-Pēterburga, Krievijas Mākslas akadēmijas Zinātniski pētnieciskais muzejs, 2010.
 2. Soms, H. „Entstehung der Regionalen Identität Lettgallens (Latgale).” In: Regionale Geschichtskultur: Phänomene – Projekte – Probleme Aus Niedersachsen, Westfalen, Tschechien, Lettland, Ungarn, Rumänien und Polen. Joachim Kuropka (Hg.). Geschichte. Forschung und Wissenschaft. Band 37. Berlin, LIT Verlag Dr.W.Hopf . 2010. S.161-173. ISBN: 978-3-643-10790-9
 3. Пумпуриньш  Т. „Первая открытка Двинска. Новые данные”. Филокартия. 2010. № 5 (20): 2

Konferenču tēzes

 1. Barkovska, G. „Daugavpils pasta iestādes un to darbinieki”. Grām.: 4.Symposuim zur Postgeschichte Lettlands. Dunaburg 31.Juli 2010. Universität Daugavpils /4.simpozijs par Latvijas pasta vēsturi. Daugavpils Universitāte. 2010.gada 31.jūlijs. Harry v. Hofmann Verlag, 2010. 14. – 72.lpp.
 2. Pumpuriņš, T. „Daugavpilieši” Cēsīs: Latgales divīzijas 8. Daugavpils kājnieku pulka dažas vēstures lappuses”.   Aleksejeva A., Oļehnovičs D., Paņina L., Zuģicka I. (Resp.Ed.) (2010). Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, 2010.  ISBN 978-9984-14-482-5 http://www.dukonference.lv/index.php?menu=t Aleksejeva A., Oļehnovičs D., Paņina L., Zuģicka I. (Resp.Ed.) (2010). Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University. ISBN 978-9984-14-482-5 (skat. 2010.gada 10.janvārī)
 3. Pumpuriņš, T. „Ieskats Baltijā izdoto ilustrēto pastkaršu vēsturē (1872-1894)”. Grām.: 4.Symposuim zur Postgeschichte Lettlands. Dunaburg 31.Juli 2010. Universität Daugavpils /4.simpozijs par Latvijas pasta vēsturi. Daugavpils Universitāte. 2010.gada 31.jūlijs. Harry v. Hofmann Verlag, 2010. 9. – 21.lpp.
 4. Soms, H. „Dinaburgas cietokšņa tiltu sistēma”.  Aleksejeva A., Oļehnovičs D., Paņina L., Zuģicka I. (Resp.Ed.) (2010). Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University. Daugavpils, 2010.  ISBN 978-9984-14-482-5 http://www.dukonference.lv/index.php?menu=t Aleksejeva A., Oļehnovičs D., Paņina L., Zuģicka I. (Resp.Ed.) (2010). Daugavpils Universitātes 52. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University. ISBN 978-9984-14-482-5 (skat. 2010.gada 10.janvārī)
 5. Soms, H. „Ieskats Daugavpils (Dinaburgas) un apkārtnes pasta ceļu mezgla veidošanās vēsturē no 19.gs. līdz 1940.gadam.”  Grām.: 4.Symposuim zur Postgeschichte Lettlands. Dunaburg 31.Juli 2010. Universität Daugavpils /4.simpozijs par Latvijas pasta vēsturi. Daugavpils Universitāte. 2010.gada 31.jūlijs. Harry v. Hofmann Verlag, 2010. 3. – 8.lpp.
 6. Варфоломеев А. Г., Иванов А. С. „Виртуальные среды для научных исследований в арсенале историка: тенденции и перспективы”. В кн.: Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». № 36, октябрь 2010 г. Специальный выпуск: Материалы XII конференции АИК «Информационные ресурсы, технологии и модели реконструкции исторических процессов и явлений». Москва, 22 – 24 октября. Москва: Издательство Московского университета, 2010. С. 5-7. ISBN 978-5-211-05867-8. 0,15 autorloksnes.

Agrākas publikācijas